• home
  • 咨询 & 活动
  • 假想整形

假想整形

假想整形

整形前通过模拟整形来 提前见证整形后的容颜

上传照片时注意事项

image-1
请按照要求上传照片

请上传正面照,45度照和侧面清晰照
上传下巴照片时侧面照为最佳
※ 注意: 所谓最佳自拍角度拍摄的照片无法进行假想整形

image-2
不可进行假想整形的照片

佩戴眼镜/照片过小/画面模糊或重影/经过PS的照片
这些都无法进行假想整形

编号 分类 题目 发布者 发布日期
11 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 全脸
Lucy | 2020.05.04
Lucy 2020.05.04
10 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 面部拉皮假象效果图谢谢
女士 | 2020.01.09
女士 2020.01.09
9 脸部提升
私密留言 [脸部提升] andrewsco
Andy | 2019.07.20
Andy 2019.07.20
轮廓(颧骨)
私密留言 [轮廓(颧骨)] Re:andrewsco
최여화 | 2019.07.23
최여화 2019.07.23
8 脸部提升
私密留言 [脸部提升] Andrewsco
Andy | 2019.07.20
Andy 2019.07.20
7 脸部提升
私密留言 [脸部提升] Andrewsco
Andy | 2019.07.20
Andy 2019.07.20
6 脸部提升
私密留言 [脸部提升] Andrewsco
an d y | 2019.07.20
an d y 2019.07.20
5 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 全脸整形想看假象图谢谢
likk0830 | 2018.08.05
likk0830 2018.08.05
私密留言 Re:全脸整形想看假象图谢谢
양묘 (중국팀) | 2018.09.13
양묘 (중국팀) 2018.09.13
脸部提升
私密留言 [脸部提升] Re:Re:全脸整形想看假象图谢谢
Likk0830 | 2018.09.15
Likk0830 2018.09.15
脸部提升
私密留言 [脸部提升] Re:Re:全脸整形想看假象图谢谢
Likk0830 | 2018.09.16
Likk0830 2018.09.16
4 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 假象整形
Luthien | 2018.07.10
Luthien 2018.07.10
私密留言 Re:假象整形
양묘 (중국팀) | 2018.07.26
양묘 (중국팀) 2018.07.26
3 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 脸部整形
小俊 | 2018.05.28
小俊 2018.05.28
脸部提升
私密留言 [脸部提升] Re:脸部整形
쇼디 (중국팀) | 2018.06.15
쇼디 (중국팀) 2018.06.15
2 脸部提升
私密留言 [脸部提升] 决定要做在看哪家医院比较好
matty0830 | 2018.03.20
matty0830 2018.03.20
通过假想整形,用整形前后照片来提前见证整形后的容颜!为整形手术的结果打造基础,方便手术的设计,得到满意的手术效果。